شکوه آفرینش

شکوه آفرینش

مستندهای مواهب (اعجاز قرآن)

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مستندهای مواهب (اعجاز قرآن)

 

سری مستندهای مواهب به بررسی آیات و نشانه های خداوند در طبیعت که در کتاب خالق آن ها، قرآن بیان شده است، می پردازد.

دیدن این مستندها را از دست ندهید.